Historie atletického oddílu TJ Uničov

V roce 1983 se vytvoøila skupina atletických nadšencù v jejímž èele stál Ing. Vladimír Hartinger a založili atletický oddíl v Unièovì. Mezi zakladatele unièovské atletiky patøí mimo jiné dnešní pøedseda oddílu Iveta Jankù (rozená Kneifelová) a hospodáø oddílu Horst Kneifel. Už od zaèátku své existence vykazoval oddíl plno úspìchù a již v té dobì se trenéøi zaèali specializovat na mládež. V osmdesátých letech nejlepší výsledky prokazovali bìžci: Lada Škrobalová, Svatava Hrušková, Renata Zatloukalová, Miluše Jarolímová, Roman Cahel, Kamil Trefil, Štìpán Èervený, Josef Èervený a Michal Novotný.První atletické závody se konaly v záøí 1983, kterých se zúčastnilo pøes 200 mladých běžců rùzných kategorií.Rok 1985 byl pro náš oddíl významným mezníkem. Žáci zaèali získávat pøední pøíèky na krajských pøeborech, ale také na mistrovství Moravy a Slezska.V témže roce uspoøádal atletický oddíl první roèník závodu, který se nazýval Bìh osvobození mìsta Unièova. Už v prvním roèníku byla velká úèast bìžcù z celé republiky. Závodu se zúèastnilo 187 atletù z 19 oddílù. Prvním vítìzem hlavního závodu mužù se na trati 5 500m stal Jaroslav Regent. V pozdìjších letech se závod stal souèástí Velké ceny vytrvalcù Olomouckého okresu a souèástí dorosteneckého poháru vytrvalcù Olomouckého okresu. V roce 1994 se konal jubilejní desátý roèník tohoto bìhu, který byl i zároveò posledním závodem bìhu osvobození mìsta Unièova.

V devadesátých letech se oddíl zaèal úèastnit závodù družstev. Bylo sestaveno družstvo dívek, kdy i pøes malý poèet, dosahovali atletky významných úspìchù, jak v družstvu Unièova tak i v hostujícím družstvu Šumperka. V letech 1994 – 1999 byli oporami týmu Marcela Chovanová, Petra Chovanová, Magda Salajová, Michaela Svozilová, Jana Ptáèníková, Jana Nìmcová Jana Bajcarová. Mužská èást našla své pùsobení, jako hostující atleti v družstvu AK Olomouc, kdy svými výkony pøispìly k pøednímu umístìní družstva Olomouce na Moravì a ve finále družstev dorostencù ÈR. Skupina se nejvíce opírala o výkony Martina Svobody, Ctibora Bílého, Ondøeje Marka, Ondøeje Malovaného v pozdìjších letech o Vladimíra Tureèka, Davida Festa. Našim svìøencùm byli vyøízeny do pøestupy do atletického oddílu Spartak Praha, AK Olomouc a TJ Šumperk. Trenéøi této skupiny Iveta Jankù a Horst Kneifel se léta vìnovali jejich pøípravì až do dorosteneckého a juniorského vìku.

Za dobu 23-let prošlo oddílem nemálo sportovcù, kteøí získali mnoho vynikajících úspìchù, jak v Krajských pøeborech tak na mistrovství Moravy a Slezska. Mnozí z nich se také úèastnili v republikových soutìžích. O vzestup unièovské atletiky se zasloužily pøedevším výkony mimoøádnì talentovaných jedincù v mládežnických kategorií. Patøí mezi nì napø. Roman Cahel (1974). Mezi nejúspìšnìjší sprintery patøí Martin Svoboda (1980), jenž nìkolikrát úspìšnì reprezentoval náš oddíl na mistrovství Èeské Republiky. V posledních letech se o pøípravu atletù stará skupina trenérù v èele s Ivetou Jankù dále pak s Horstem Kneifelem, Petrou Chovanovou, Renatou Mikulkovou, Magdou Salajovou a Lubošem Zatloukalem. Kdy tato skupina se pøedevším zamìøuje na rozvoj mládežnické kategorie.
I v tomto období dosahují jejich svìøenci mnoho úspìchù

Historie posledních dní ješte nění na webu zpracována. Pracujeme na tom. ;-)

kontakt: Magda Salajová  tel.:+420 723 862 826  e-mail:magvera@email.cz